วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555


ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนตากพิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2443 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตาก ชื่อเดิม “โรงเรียนวัดสีตลาราม” ปัจจุบันอยู่ในบริเวณวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2443 จำนวน 6 ห้องเรียน โรงเรียนได้พัฒนาด้านการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ มาจนถึงปัจจุบันมีนักเรียน 66 ห้องเรียน จำนวน 2,720 คนและครูอาจารย์จำนวน 103 คน ครูจ้างสอน 8 คน